REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ
FIRMY AGENCJA DRUKU I REKLAMY ALFABET MAŁGORZATA PRZYBYLSKA

§ 1 Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), określa w szczególności warunki sprzedaży produktów poligraficznych i reklamowych, świadczenia usług o parametrach szczegółowo sprecyzowanych przez Klienta w trakcie procesu zakupu za pośrednictwem serwisu internetowego www.alfabetreklamy.pl, zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Regulamin jest dostępny na stronach internetowych www.alfabetreklamy.pl, (§ 2 ust.1 Regulaminu), co umożliwia zapoznanie się z jego treścią przed zawarciem umowy.
 3. Kontakt z firma do której należą platformy internetowe można nawiązać za pośrednictwem poczty elektronicznej: agencja@alfabetreklmy.pl, telefonicznie pod numerem: +48 501 075 060, bądź listownie, kierując przesyłkę na adres: Agencja Druku i Reklamy ALFABET Małgorzata Przybylska, ul. Zaborowska 18a, 05-860 Święcice.
 4. Oferta firmy Agencja Druku i Reklamy ALFABET Małgorzata Przybylska skierowana jest do przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą i klientów indywidualnych.

§ 2 Definicje.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie zostaną użyte poniższe sformułowania, należy przez nie rozumieć:

 1. ,,Sprzedawca” – Agencja Druku i Reklamy ALFABET Małgorzata Przybylska
  ul. Zaborowska 18a, 05-860 Święcice
  NIP: 7981101803, Regon: 365683246
 2. ,,Regulamin” – Regulamin dostawy towarów i świadczenia usług drogą elektroniczną przez Cuvee Rouge Małgorzata Przybylska w ramach Platform internetowych.
 3. ,,Platforma” – serwisy internetowy działający pod adresem https://alfabetreklmy.pl, które są prowadzone i administrowane przez Agencja Druku i Reklamy ALFABET Małgorzata Przybylska, których używanie ułatwia i umożliwia składanie zamówień w ramach platform lub za pomocą drogi e-mailowej lub telefonicznej.
 4. ,,Dni robocze” – każdy dzień poza sobotami, niedzielami lub dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z katalogiem dni wolnych od pracy określonym w ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy.
 5. ,,Czas realizacji zamówienia” – czas, w którym Sprzedawca przygotowuje Zamówienie i przekaże je przewoźnikowi, realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy oznaczony w Dniach roboczych. Czas realizacji liczony jest od Dnia roboczego następnego po dniu przyjęcia Zamówienia.. W przypadku Zamówień realizowanych i wysyłanych tego samego dnia, termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest również dniem wysyłki.
 6. ,,Czas dostawy” – czas pomiędzy wydaniem przewoźnikowi przesyłki, a doręczeniem jej Klientowi.
 7. ,,Klient” – przedsiębiorca, w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2019 poz. 1292, z późn. zm.), prowadzący działalność gospodarczą z zakresu poligrafii, marketingu, promocji, reklamy lub fotografii, korzystający z usług świadczonych za pośrednictwem Platformy..
 8. ,,Kodeks cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.).
 9. ,,Produkt” – umowa sprzedaży Produktu lub umowa świadczenia usług poligraficznych zawarta między Klientem a Agencja Druku i Reklamy ALFABET Małgorzata Przybylska za pośrednictwem Platform, drogą e-mailową lub telefoniczną.
 10. ,,Konto Klienta” lub ,,Konto” – konto tworzone przez Klienta za pośrednictwem Platformy, po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i aktywacji.
 11. „Makieta” – wzorcowy dokument graficzny o parametrach właściwych dla danego Produktu. Zawiera sposób rozmieszczenia tekstów, łamów, marginesów, spadów, ilości stron.
 12. „Projekt graficzny” „projekt do druku” – cyfrowa grafika dostarczona przez Klienta pod konkretny Produkt, według wytycznych zawartych w Makiecie oraz indywidualnych ustaleniach.

§ 3 Zasady korzystania z Platform

 1. Platforma umożliwia złożenie, za pośrednictwem sieci Internet, drogą e-mailową lub telefoniczną, Zamówień na usługi oraz produkty poligraficzne i reklamowe o specyfikacji określonej przez Klienta podczas składania Zamówienia oraz inne produkty oferowane przez Sprzedawcę. Szczegółowe informacje o Produktach dostępne są na stronie internetowej: https://alfabetreklamy.pl.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia, jeżeli Klient nie spełnia któregokolwiek z wymogów wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.
 4. Klient Platformy nie może:
  1. dostarczać i przekazywać za pośrednictwem Platformy treści niezgodnych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystać z Platformy w sposób zakłócający jej funkcjonowanie,
  3. korzystać z Platformy w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy.
 5. Klient zobowiązany jest do:
  1. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na Platformie jedynie na własny użytek,
  2. korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 § 4 Przyjmowanie i realizacja zamówień.

 1. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem Platform, e-mailowo i telefonicznie (w tym komunikatory i inne sposoby komunikacji jak SMS i tym podobne środki komunikacji z klientem) 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy podać:
  – pełną specyfikę zamawianego towaru lub usługi uzgodnioną ze sprzedawcą lub otrzymaną w stosownej wycenie lub ofercie i jego ilość.;
  – dane do Faktury Vat w przypadku firm i osób prywatnych;
  – dane do dostawy zawierające kontakt telefoniczny osoby odbierającej;
 3. Dane podane przez Klienta podczas zamawiania muszą być zgodne z prawdą oraz aktualne. Warunkiem realizacji zamówienia jest pozytywna weryfikacja profilu działalności Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanego przez Klienta numeru NIP i zakresu prowadzonej działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w Bazie Internetowej Regon.
 4. Złożenie Zamówienia za pomocą Platform, droga e-mailową lub telefonicznie przez Klienta jest jednoznaczne ze złożeniem Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią oraz akceptacją postanowień Regulaminu i Polityki prywatności.
 5. Informacje o usługach i produktach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, składając Zamówienie za pośrednictwem Platform, drogą e-mailową lub telefonicznie, składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy, której przedmiot stanowi świadczenie usług, sprzedaż towarów lub sprzedaż materiałów poligraficzno-reklamowych, o konfiguracji sprecyzowanej przez Klienta podczas procesu zakupu.
 6. Każda płatność zrealizowana przez Klienta – za wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze Zamówienia – stanowi do momentu wysłania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji zaliczkę na poczet realizacji Zamówienia.
 7. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest wysyłane na adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sprzedawcę możliwości realizacji Zamówienia. Z tą chwilą, uważa się umowę między Sprzedawcą a Klientem za zawartą.
 8. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia Sprzedawca dostarcza zamawiającemu Fakturę proforma z  szczegółową specyfikacją zamawianego towaru, ceną i ustalona z klientem formą płatności.
 9. Dokonanie płatności przez klienta jest odnotowane w momencie zaksięgowania Uznania wpływu środków na konto Sprzedawcy.
 10. Moment wpływu środków na konto Sprzedawcy jest momentem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 11. Zamawiający ma możliwość akceptacji plików graficznych i przekazanie Zamówienia do realizacji, mimo zgłoszonych zastrzeżeń technicznych do tychże plików przez Sprzedawcę. W takim wypadku, reklamacja produktu nie jest objęta zakresem zgłoszonych przez Sprzedawcę zastrzeżeń.
 12. Sprzedawca przechowuje pliki przekazane przez Klientów na zasadach własnego uznania i ma prawo do skasowania ich w każdym momencie.
 13. W przypadku zamówienia przez Klienta Produktu spoza standardowej oferty Platformy, modyfikowanego zgodnie z indywidualnym życzeniem Klienta, wszystkie szczegóły realizacji takiego Zamówienia muszą zostać uzgodnione z Sprzedawcą przed przyjęciem Zamówienia do realizacji w formie pisemnej lub mailowej.
 14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w trakcie procesu składania Zamówienia. Błędy w druku, wynikające z uchybień popełnionych przez Klienta w trakcie procesu składania Zamówienia nie stanowią podstawy do zgłoszenia przez Klienta reklamacji Produktu, bądź kierowania w stosunku do Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń.
 15. Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia, gdy:
  1. Otrzymał i akceptuje pliki graficzne niezbędne do realizacji Zamówienia;
  2. Odnotuję zaksięgowanie płatność na rachunku bankowym Sprzedawcy:, bądź uzna inną formę płatności.
 16. Zasady przygotowania plików do druku są omówione na stronie: Pliki do druku – Agencja Druku i Reklamy ALFABET (alfabetreklamy.pl). Gotowe pliki do druku przekazujemy drogą e-mailową jako załącznik lub link do pobrania na adres przyjmującego zamówienie.

§ 5 Rezygnacja z zamówienia.

 1. Klient może dokonać rezygnacji z Zamówienia wyłącznie wówczas, gdy Zamówienie jest możliwe i nie spowodowało poniesienia kosztów po stronie Sprzedawcy.
 2. W celu rezygnacji z Zamówienia, Klient powinien skontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą i dokonać bezpośrednich ustaleń.
 3. Anulowanie zamówienia do którego została wystawiona Faktura VAT, będzie skutkowało wystawieniem Faktury Korygującej VAT (in minus) powodującej obniżenie podstawy opodatkowania.
 4. Zwrot środków pieniężnych za Zamówienie opłacone przez Klienta, co do którego Klient złożył następnie oświadczenie o rezygnacji, następuje w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez Klienta oświadczenia o rezygnacji z Zamówienia. Za datę zwrotu środków uważa się złożenie przez Sprzedawcę dyspozycji przelewu.

§ 6 Płatności i ceny.

 1. Wszystkie ceny towarów i usług dodatkowych zamieszczone na stronie internetowej Platformy:
  1. podawane są w złotych polskich,
  2. zawierają podatek VAT (chyba, że Klient zaznaczy opcję „cena netto” w konfiguratorze produktu – wówczas cena nie będzie obejmowała podatku VAT),
  3. zawierają koszt obsługi Zamówienia, w tym standardowego przygotowania do wysyłki
  4. zawierają cenę usługi, wraz z ceną materiałów.
 2. Cena Produktu jest ceną EXW w rozumieniu INCOTERMS 2010.
 3. Podane ceny nie zawierają kosztów dodatkowych z tytułu niestandardowego pakowania lub wysyłki.
 4. Płatności za Zamówienie w ramach Platformy można dokonać w następujący, wybrany przez Klienta sposób:
  1. przelewem na podstawie faktury pro-forma,
  2.  za pomocą zintegrowanych systemów płatniczych PayU lub PayPal,
  3. poprzez wybranie opcji: „płatność odroczona” w zależności od tego czy płatność odroczona została Klientowi przyznana.
  4. Saldem Klienta z wzajemną kompensatą.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, znajdujących się w ofercie Platformy, usunięcia Produktów z oferty, wprowadzenia nowych Produktów do oferty, przeprowadzania lub odwołania w ramach Platformy akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów dla Zamówień złożonych przed datą wejścia w życie wskazanej powyżej zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 7. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w Zamówieniu sposób. Naliczany koszt dostawy podawany jest osobno i zależy od wagi i kubatury produktu.
 8. Każda zawarta umowa ze sklepem dokumentowana jest Fakturą VAT. 
 9. Jeżeli Sprzedawca identyfikuje oczywiste omyłki lub inne nieprawidłowości formalne wynikające z błędnego funkcjonowania Platformy, dotyczące wystawionych Faktur VAT, niezwłocznie poinformuje o tym klienta i wystawi odpowiednie Faktury Korygujące VAT powodujące obniżenie lub zwiększenie podstawy opodatkowania podatkiem VAT.
 10. Przysługujący Klientowi zwrot środków pieniężnych może nastąpić poprzez:
  – pomniejszenie należności za pierwotną Fakturę VAT pozostając do zapłaty,
  – zwrot środków na wskazany przez klienta rachunek bankowy,
  – zintegrowane systemy płatnicze PayU lub PayPal,
  – potrącenie zaległych należności,
  – potrącenie z wzajemnymi wierzytelnościami Sprzedawcy wobec Klienta,
  – pozostawienie na saldzie do rozliczenia na poczet bieżących i przyszłych zamówień Klienta.

§ 7 Czas realizacji zamówienia. Dostawa.

 1. Przy każdym Zamówieniu podawany jest przewidywany czas realizacji Zamówienia. W przypadku gdy Zamówienie dotyczy Produktów o różnym czasie realizacji, wysyłka Zamówienia jest realizowana po jego całkowitym skompletowaniu. Termin realizacji Zamówienia określany jest wówczas na podstawie Produktu o najdłuższym czasie realizacji.
 2. Przewidywany czas realizacji Zamówienia może ulec wydłużeniu z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, np. nadzwyczajnych warunków atmosferycznych, opóźnień po stronie podwykonawców, dostaw materiałów i rzeczy itp. Sprzedawca nie ponosi wówczas odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku opóźnienia.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną nie ze swej winy, a powstałą w szczególności w wyniku opóźnienia, spowodowanego przez Sprzedawcę albo przez podmioty, za których pomocą Sprzedawca  realizuje Zamówienie i którym realizację Zamówienia powierza, np. spowodowaną przerwą w dostawie energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, czy awarią maszyn drukarskich.
 4. W przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 2-3 Regulaminu, Sprzedawca poinformuje Klienta o powstałym opóźnieniu niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny powodującej opóźnienie, kierując powiadomienia na adres poczty elektronicznej Klienta, podany przez niego w formularzu rejestracyjnym.
 5. Czas dostawy Zamówień wynosi:
  1. w przypadku przesyłek w postaci paczek: 1 dzień roboczy,
  2. w przypadku przesyłek paletowych: do 2 Dni roboczych.
 6. Czas dostawy Zamówień, o którym mowa w § 7 ust. 5 Regulaminu, jest określany na podstawie danych udostępnionych przez przewoźników. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku opóźnienia w czasie dostawy, spowodowaną przez przewoźnika lub inny podmiot.
 7. Zamówienie może być dostarczone lub odebrane, według wyboru Klienta:
  1. za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie na rzecz Sprzedawcy,
  2. w siedzibie Sprzedawcy.
 8. Ze względu na rodzaj Zamówienia lub w szczególnych okolicznościach, Sprzedawca zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych form dostawy.
 9. Zamówienie jest dostarczane na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W przypadku niezastania Klienta pod wskazanym adresem i konieczności ponownej próby dostarczenia przesyłki, Klient może zostać obciążony kosztami ponownego doręczenia Produktu.
 10. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym sporządzić stosowny protokół w obecności przedstawiciela przewoźnika.
 11. Sprzedawca nie odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki, powstałe od przyjęcia jej do przewozu, aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 12. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Zamówienia przechodzi na Klienta z chwilą wydania Zamówienia Klientowi. Za wydanie Zamówienia Klientowi uważa się także jego powierzenie przewoźnikowi.
 13. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia przesyłki z Produktem przez Klienta, przesyłka jest zwracana do Sprzedawca na koszt Klienta. W takim przypadku Klient – pomimo nieodebrania Produktu – jest zobowiązany do zapłaty za Produkt, którego odbioru bezpodstawnie odmówił.

§ 8 Reklamacje.

 1. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie: https://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1207 
 2. Termin zgłoszenia reklamacji wynosi 14 dni od daty zmiany statusu Zamówienia na zrealizowane. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.
 3. Dostawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia przez Klienta lub w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamowanego Produktu.
 4. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana za uzasadnioną, Klient w pierwszej kolejności może domagać się wymiany wadliwego Zamówienia na wolne od wad albo usunięcia wady. Dopiero wtedy, gdy wymiana wadliwego Zamówienia na wolne od wad albo usunięcie wady okaże się niemożliwe albo będzie wiązało się z nadmiernymi kosztami dla Sprzedawcy, Klient będzie mógł domagać się obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.
 5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Zamówienia z wadą pozostaje do wartości Zamówienia bez wady.
 6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy obniżenia ceny w określonej części lub w całości zamówienia do którego została wcześniej wystawiona Faktura VAT, Klient otrzyma Fakturę Korygującą VAT (in minus) powodującą obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem VAT.
 7. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, kosztami powstałymi z tytułu dostarczenia reklamowanego Zamówienia na adres Sprzedawcy i jego ponownej wysyłki do Klienta zostanie obciążony Klient.
 8. Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji.
 9. W przypadku reklamacji na ubytki lub uszkodzenia Produktu w transporcie, czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu, ze względu to, że są one rozpatrywane bezpośrednio przez podmioty świadczące usługi kurierskie na rzecz Sprzedawcy.
 10. Maksymalna odpowiedzialność Sprzedawcy związana z reklamowanym Zamówieniem nie może przekroczyć 100% jego wartości i jest ograniczona do tej wysokości.
 11. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia w zakresie realizacji Zamówienia:
  1. przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm, format cięcia dla produktów ciętych, falcowanych i szytych, klejonych tolerancja <=1,5mm,
  2. przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania): tolerancja do 1 mm,
  3. przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania): do 1 mm,
  4. przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm,
  5. różnice ilościowe i jakościowe Zamówienia: nieprzekraczające + / – 5% Zamówienia,
  6. przy lakierowaniu UV wybiórczym – pasowanie rysunku i warstwy lakieru: tolerancja do 1 mm.
  7. przy przesunięciach pionowo i poziomo zszywek-tolerancja pionowa <=10mm, pozioma <=1mm,
  8. kreska (np. zarysowanie z płyty, rysy na lakierze miejscowym UV) tolerancja długości <=5mm, grubości <=0,1mm
  9. plamy (np. drobne kropki, bąble powietrza na pofoliowanej okładce, plamy zalania lakierem) tolerancja powierzchnia <=1mm2.
 12. Niewymienione w powyższych punktach wady są weryfikowane na podstawie normy ISO 12647-2:2004.
 13. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach graficznych dostarczonych przez Klienta. Ze względu na fakt, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu poszczególnych kolorów, przy druku tego samego projektu graficznego na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu graficznego do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Sprzedawcę.
 14. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.
 15. Dla zleceń zawierających krytyczne elementy pod względem odwzorowania kolorystycznego, zalecany jest druk pod proof, który jest realizowany tylko i wyłącznie poprzez zlecenie pozasystemowe i podlega indywidualnej wycenie.
 16. Za nieprawidłowo wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp., uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska, Drukarnia stosuje bigowanie przed procesem falcowania. Drukarnia dopuszcza możliwość rezygnacji z bigowania dla gramatury 170 g, jeśli wyżej wymienione zjawisko nie występuje. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie jest traktowana jako błąd Drukarni.
 17. Za nieprawidłową warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, itp.  

§ 9 Rękojmia i odpowiedzialność.

 1. Sprzedawca i Klient oświadczają, że na podstawie przepisu art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona. Akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Zamówienia do rzeczywiście poniesionych strat, w wysokości nie wyższej jednak niż wartość wynagrodzenia należnego Sprzedawcy na podstawie Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
 3. Klient przesyłając Projekt graficzny oświadcza, że przysługują mu do niego autorskie prawa majątkowe lub inny tytuł prawny umożliwiający realizację Zamówienia.
 4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związanych z naruszeniem autorskich praw majątkowych lub osobistych do utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub praw wynikających z chronionego know-how, patentów, praw ochronnych do wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układów scalonych, znaku towarowego, w związku z realizacją Zamówienia i zobowiązuje się do naprawienia szkody, w szczególności zaspokojenia wszelkich roszczeń z tym związanych, w ten sposób, że w terminie uzgodnionym z Sprzedawca pokryje odszkodowania, które w związku z powyższymi roszczeniami osób trzecich zostały zasądzone od Sprzedawca prawomocnym wyrokiem.

§ 10 Dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych jest Agencja Druku i Reklamy ALFABET Małgorzata Przybylska, ul. Zaborowska 18a, 05-860 Święcice. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w zakładce Polityka prywatności Platformy.

§ 11 Zgłaszanie błędów w funkcjonowaniu Platformy.

 1. Wszelkie błędy w funkcjonowaniu Platformy Klient może zgłaszać dzwoniąc na infolinię Platformy, za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej Platformy lub korzystając z formularza kontaktowego umieszczanego na Platformie w sekcji: „Kontakt”.
 2. Na zapytania dotyczące funkcjonowania Platformy odpowiedzi udzielane są w ciągu do 14 Dni roboczych.

§ 12 Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy Regulamin może być zmieniany z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana zakresu działalności gospodarczej lub oferty handlowej, konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania serwisu, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z Platformy, konieczność wprowadzania nowych bądź zmiana istniejących zasad działania Platformy.
 2. W przypadku konieczności zmiany Regulaminu Sprzedawca dokona zmian na stronach publikujących Regulamin. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie i Politykach stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Regulamin obowiązuje od dnia 30.05.2020 r.

Zobacz też:

Polityka prywatności – Agencja Druku i Reklamy ALFABET (alfabetreklamy.pl)

Akceptacja prac projektowych – Agencja Druku i Reklamy ALFABET (alfabetreklamy.pl)

Pliki do druku – Agencja Druku i Reklamy ALFABET (alfabetreklamy.pl)